Kasutustingimused


1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutaja – Mets24 teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Kaupmehelt Kaupu või Teenuseid. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Mets24.ee keskkonnas kasutajakonto, mille alt on võimalik oste sooritada.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup – Kodulehel Kaupmehe poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Kaupmees – Isik, kes müüb Kodulehel kaupa või teenust.

Koduleht  –  Internetikeskkond  www.mets24.ee ja selle alalehed.

Müügileping  – Kodulehe kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – Mets24 poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu tingimused – Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus – Kodulehel Kaupmehe poolt müüdav(-ad)teenus(-ed).

Mets24 – Laidest OÜ, Jõe 9, 88301 Audru, Pärnu Maakond,registrikood 10105332

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 

2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Mets24, Kasutaja ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Kaupmehelt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Mets24 on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja Kaupmehe vahelisi suhteid Transporditingimused Maksetingimused ja Privaatsus-jaAndmekaitsetingimused , mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks ning väljakujunenud head tavad.

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Kaupmehe poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhulei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad. Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

 

3. Mets24 roll ja vastutus

3.1. Mets24 võimaldab Kasutajatel ja Kaupmeestel kasutada Kodulehte Müügilepingu sõlmimiseks. Mets24 ei ole Kodulehe kaudu sõlmitava Kaupmehe ja Kasutaja vahelise Müügilepingu osapool. Müügilepingu täitmise, sh kuid mitte ainult informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms, eest vastutab üksnes Kaupmees. Mets24 ei ole ega muutu ühelgi tingimusel Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu pooleks ega vastuta Kaupasid või Teenuseid puudutava info,Müügilepingu täitmise ega ühegi Müügilepingu sõlmimisega seonduva riski võikohustuse eest.

3.2. Mets24 ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega.

3.3. Mets24 on õigus seada piiranguid teatud Kaupade võiTeenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseidsaavad osta ainult registreeritud  Kasutajad).

 

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinnadeponeerimine

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Kaupmehepoolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks.

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi panemist) nõutavad andmed ningkinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal võimalik Müügilepingut muuta (nt osadeKaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi võimaksetingimusi) ainult kokkuleppel Kaupmehega.

4.3. Kaupmehel on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa.Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4.  Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Mets24 serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvijavõi arvuti ajale.

4.5.  Kui Müügilepingu tingimusi on muudetud pärastselle sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes Müügilepingu sõlmimise hetkelkehtinud tingimused.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel Mets24 arveldusarvele kindlaks määratud ostuhinna, kui kokku ei ole lepitud tasumises osade kaupa, lunamaksega võijärelmaksuga (vt Maksetingimused ).

4.7. Kui Kaupmees võimaldab ostude eest tasuda mitmes osas,tuleb esimene osa (vähemalt 50%) deponeerida hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Müügilepingu sõlmimisest (v.a. juhul kui tasumine toimub lunamaksega või järelmaksuga). Järgmine(sed) osa(d) tuleb tasuda vastavalt Kaupmehe pooltettenähtud tingimustele ning ettenähtud tähtaegadel Mets24 arveldusarvele, kuid mitte hiljem kui  Kauba või Teenuse kättesaamise/osutamise päeval.

4.8. Kaupmehel tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. või 4.7 deponeerinud (v.alunamakse korral, kus Kaupmehel tekib kohustus Müügilepingu sõlmimise hetkel või järemaksu korral, kus Kaupmehel tekib kohustus pärast järelmaksulepingu sõlmimist). Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki Kaupmehel kohustust Müügilepingut täita.

4.9. Kasutajal on õigus nõuda Kaupmehelt arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui Kaupmeesei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi. Kui arvel märgitud ostuhindei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet. Mets24 Kasutajatele arveid eiväljasta.

4.10. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku või osalist deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. või 4.7. (v.a. lunamakse ja järemaksu korral) väljastab Mets24 e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel (registreerunud Kasutajale ka Kodulehe valikmenüüs „Minu ostud“) Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib Mets24:

- Müügilepingu numbri,

- Kaubakoodi,

- enda kontaktandmed,

- Kauba kättetoimetamise aadressi

- vastavalt Kaupmehelt saadud infole ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Kaupmehe nime ja kontaktandmed, Transporditingimused ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg).

Tulenevalt mobiilsõnumi mahupiirangust võib mobiilsõnumi teel saadetud Müügilepingu kinnituse puhul selles toodud andmete hulk ollaväiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (Müügilepingu numbri jakaubakoodi). Kaupmehel on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist võiTeenuse osutamist Müügilepingu kinnituse väljastamist. Paralleelselt Müügilepingu kinnituse väljastamisega väljastab Mets24 ka Kaupmehele kinnituseselle kohta, et Kasutaja on ostuhinna deponeerinud.

 

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad

5.1.  Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu.

5.2. Kaupmehel  on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinnamuudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

5.3. Järelmaksulepingu vormistamisel võib Kauba või Teenusehinnale olla lisatud lepingutasu ja teatud intressiprotsent vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. Järelmaksutingimustega saab tutvuda lehel Maksetingimused .

5.4. Järelmaksulepingu tasu ja tasutud intress ei kuuluühelgi juhul tagastamisele (s.h Müügilepingust taganemise korral).

5.5. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse kaMüügilepingu kinnitusele.

5.6. Transporditingimused ja nende hinna määrab Kaupmees ja Mets24 ei vastuta esitatud andmete õigsuse eest.

5.7. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, etüks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupatoimetada erinevatele aadressidele  või ostetavatel Kaupadel on erinevKaupmees, tuleb teha erinevad tellimused.

 

6.  Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud Transporditingimusele . Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja Kaupmehega kokku Kaupmehega kontakteerudes. Kaupmehel on kohustus pakkuda Kasutajale välja vähemalt kolm erinevat aega enne Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist, kui Teenuse kasutamine eeldab aja broneerimist ja see on kooskõlas Teenuse olemusega. Pärast Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist kaotab Kasutaja õiguse Teenuseosutamist nõuda, v.a kui Kaupmehega ei lepita kokku teisiti.

6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul,kui Kasutaja (või järelmaksuteenuse pakkuja) on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg lükkub edasi Müügilepingu sõlmimise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

6.3. Kaupmehel on õigus tarneaega pikendada kuni 7 päevavõrra, kui esinevad objektiivsed, Kaupmehest sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel.

6.4. Kaupmees kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kätte toimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunnijooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

6.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kätte toimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.3 nimetatud tarneaja edasi lükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks.Taganemise korral tagastatakse Kasutaja poolt tasutud kauba (-de) ostuhind 30päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

6.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab täielikult Kaupmees. Mets24 Kauba kättetoimetamise eest ei vastuta. Kaupmees eivastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eestjuhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.7. Kauba Kasutajale kätte toimetamise kohustus loetaksetäidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muu hulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad.Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.

6.8. Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel,siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja)märgitud kohaletoimetamis aadressi välisukseni.

6.9. Laosolevate kaupade tarneaeg on Eesti piires üldjuhul 2-5 tööpäeva. Tellimisele minevate seadmete, kodumasinate ja elektroonikatarneaeg 7-14 tööpäeva, erandkorras kuni 30 tööpäeva.

 

7. Tarbija taganemisõigus

7.1. Tarbijast Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda.Juhul, kui Kaup Kasutajale ei sobi, on Kasutajal õigus 14 päeva jooksul Kauba kätte saamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale Kaupmehele tagastada (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Kaupmehele saadetud kirjalikult Kaupmehe e-posti aadressil võiaadressil info@mets24.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimused ja kergesti riknev kaup, vt p 7.5 ja 7.6). Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale.

7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, kannab Kauba tagastamise transpordikulukuni 10 euro ulatuses Kasutaja.

7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mitte sihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahti võtmise tulemusena või muu Kasutajategevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kaubaväärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatueksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutajaja Kaupmehe vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Kaupmees Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutajapoolt tasutud ostuhinna 30 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist,eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Kaupmehe lattu.

7.5. Kaupmees  jätab endale õiguse mitte tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemistoli Kasutajale spetsiaalselt  valmistatud eritellimusega.

Eritellimuseks  loetakse:

7.5.1.  tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest);

7.5.2.  tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, mida ei esine Kodulehe standardvalikus;

7.5.3.  hulgitellimusi, mis on vormistatud pärastnäidise saatmist ning heakskiitu Kasutaja poolt.

7.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui kaup on kasutatud, siis Mets24 juhindub mõistlikukasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal pevad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil allestehase kleebised ja seerianumbrid.

 

8.  Kauba garantiitingimused ja pretensioonide esitamine

8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii võlaõigusseaduse mõistes, kohustub Kaupmees garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama või asendama.

8.2. Sõltumata garantii olemasolust on tarbijast Kasutajalõigus Kaupmehele esitada Kauba lepingutingimustele mitte vastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. Kui Kaup onmüüdud tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses tegutsev Kaupmees.

8.3.  Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt teavitama Kaupmeest probleemist e-posti teel ning esitama järgmiseinformatsiooni:

8.3.1.  nimi ja kontaktandmed;

8.3.2.  Kauba defekti ja/või puuduse kirjelduse;võimalusel lisama fotod;

8.3.3.  Müügilepingu number.  

8.4. Teavitus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2 kuud peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Kaupmehelt Kauba parandamist või väljavahetamist.

8.5. Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Kaupmehel õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või detaili tagastamist.

8.6. Kaupmehe poolt antav garantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusi, kaotusi ega ebameeldivusi. Garantii ei kompenseeri kauba teeninduspunkti viimist või transportimisest tulenevaid kulutusi. Garantii otsuse teeb kaupmees kuni 14 tööpäeva jooksul alates kauba teeninduspunkti jõudmisest.

8.7. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Kaupmees ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib KasutajaKauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Kaupmehelt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

8.8. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Kaupmees keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mitte vastavusest teatamist ning Kasutaja ei soovi või eisaa lasta teha parandusi kolmandal isikul, on Kasutajal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Kaupmehele tagastada. Kaupmees kohustub tagastama Müügilepingualusel tasutud ostuhinna 30 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.

8.9.  Kaupmees ei vastuta:

8.9.1. Kasutajast tingitud  Kauba kahjustumise eest;

8.9.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärasest kasutamisest;

8.9.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest Kauba tavapärasel kasutamisel;

8.9.4. Kauba kasutamisest tingimustes või viisil, millepuhul saab eeldada tavapärasesest kiiremat kulumist;

8.9.5. muudel seaduses sätestatud juhtudel.

 

9.  Kaupmehe õigus Müügilepingust taganeda

9.1. Kaupmehel on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

9.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;

9.1.2. Kasutaja järemaksutaotlust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik rahuldada;

9.1.3. Tellitud Kaup puudub Kaupmehe laos ja seda ei olevõimalik hankida;

9.1.4. muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

9.2. Kaupmehel on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alla 18-aastane Kasutaja sõlmib lepingu alkoholiostmiseks). Kaupmehel on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamiselkontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õigusepuudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

9.3. Kui Kaupmees on Müügilepingust taganenud, tagastatab Kaupmees Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Kasutajale 30 päeva jooksularvates taganemisavalduse tegemisest.

 

10.  Vastutus ja vääramatu jõud.

10.1. Mets24, Kasutaja ja Kaupmees vastutavad teineteise eeskäesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras jaulatuses.  

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool eisaanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata,et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. Mets24 ja Kaupmees ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muudetingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

10.4. Mets24 ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja  võttis enda peale kolmandate (Mets24 mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

10.5. Mets24 ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindadeja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest vastutab Kaupmees, kui seadusest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

10.6. Mets24 ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

10.7. Kaupmees ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et Kaupmees on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

 

11.  Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

11.1. Kasutajal on õigus:

11.1.1. nõuda Kaupmehelt pärast Müügilepingu sõlmimist jaostuhinna tasumist arve esitamist;

11.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenusearvustusi, fotosid jms ning esitada Mets24 küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, eiriiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava,seaduse või kohtupraktikaga. Mets24 on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

11.1.3. esitada Mets24 pretensioone Mets24 tegevuse kohta,samuti esitada Mets24 või Kaupmehele pretensioone Müügilepingu täitmise või muu Kaupmehe tegevuse kohta. Kui pretensioonid Kaupmehe tegevuse kohta on esitatud Mets24,  edastab Mets24 need Kaupmehele, kes tagab pretensioonidepõhjendatuse korral nende rahuldamise.

11.2. Kasutaja kohustub:

11.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumiseltäielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime allning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

11.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

11.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis ontoimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavaltIP-aadressilt;

11.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

11.2.5.  viivitamata e-posti teel informeerima Mets24 kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

11.2.6. koheselt e-posti teel informeerima Mets24 Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Mets24 pooltsaadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

11.2.7.  mitte lubama sooritada Kodulehel omaidentiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavaltõigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingu tetegemine.

11.3.  Kasutaja kinnitab, et ta:

11.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

11.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu Kaupmehega ja Mets24 ei vastuta ühelgi juhul Müügilepingu täitmise eest;

11.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

11.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel eiole Kasutaja ja Mets24 tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kuisellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

11.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Mets24 on õigusteostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning Mets24 Privaatsus- jaAndmekaitsetingimustele ;

11.3.6. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Mets24 juures deponeeritud summalt intressi;

11.3.7. on teadlik ja nõustub, et Mets24 edastab kõik temapoolt deponeeritud summad Kaupmehele. Taganemisõiguse kasutamisel tagastabtasutud summad Kaupmees;

11.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta Mets24 nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

11.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

11.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

 

12.  Mets24 õigused ja kohustused

12.1. Mets24 on õigus:

12.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja Kodulehelt, kui Mets24 kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

12.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;

12.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Kodulehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- jaAndmekaitsetingimustega ;

12.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada KodulehelKasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutajakohustusi;

(ii) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitubvääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, Mets24 või teisi isikuid;

(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

12.1.5.  saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

12.2. Mets24 ei vastuta ühelgi juhul:

12.2.1. Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui Mets24 tekib Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu sõlmimise keskkonna võimaldamisest vastutus, siis on see vastutuspiiratud Kasutaja poolt Mets24 juures konkreetse Müügilepingu täitmiseks deponeeritud summa suurusega;

12.2.2. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusktidest tulenev vältimatu vastutus;

12.2.3. Mets24 ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Mets24 klienditeenindusele;

12.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Mets24 juures summa deponeerimiseltemale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.

 

13.  Kaupmehe õigused ja kohustused

13.1.  Kaupmehel on õigus:

13.1.1. Pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poole täiendava informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustusvms);

13.1.2. Täita Müügileping selles märgitud tingimustel ning keelduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poolt avaldatud muudatusettepanekutest;

13.1.3. Mitte rahuldada Müügilepingust taganemise avaldust,kui Kaup on Kasutajale üle antud või kätte toimetatud rohkem kui 14 päeva enneavalduse esitamist ning Kaubal ei esine puudusi.

13.1.4. Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alaealine Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Kaupmehel on õigus ja kohustus Kauba kätte toimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

13.2.  Kaupmehel on kohustus:

13.2.1. Edastada Kaupade ja Teenuste kohta ainult õigetinformatsiooni;

13.2.2. Informeerida Kasutajat hiljemalt Kauba kätte saamisel või Teenuse osutamisel pretensioonide esitamise võimalustest ning Kaubagarantii tingimustest;

13.2.3. Tagada Müügilepingu täitmine selleks ettenähtud tingimustel;

13.2.4. Garantiitingimuste ilmnemisel parandada või asendada puudustega Kaup;

13.2.5. Garantiitingimuste alla mitte kuuluvate puuduste ilmnemisel parandada või asendada Kaup juhul, kui selline kohustus tuleneb käesolevast Lepingust või õigusaktidest.

13.2.6. Korraldada ja tagada Kaupade tagastused ja välja vahetamised, kui selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.

 

14.  Poolte teated

Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja, Mets24 ja Kaupmehe vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte pooltaktsepteeritud vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kätte saaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva.

 

15.  Intellektuaalne omand

15.1. Mets24 Kodulehekülg ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult Mets24 kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, Mets24 kaubamärk jms on Mets24 intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespool nimetatu on eraldi intellektuaalseomandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus Mets24 kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

15.2.  Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu ja Teenuseid Kodulehe kaudu, loovutab Kaupmees Mets24 intellektuaalse omandi õigused Kaupadeja Teenuste  kirjelduste, fotode ja muude selliste teoste suhtes, miskuuluvad avaldamisele Kodulehel. Kui intellektuaalse omandi õiguste loovutamineei ole seadusest tulenevalt võimalik, annab Kaupmees Mets24 nende kasutamiseks ainulitsentsi.

15.3. Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja Mets24kõik varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks (nt postitab Kasutaja autoriõigustega kaitstud foto), kohustub Kasutaja vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, mis on esitatud Mets24seoses teoste, kaubamärkide või muu intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste rikkumise eest.

 

16.  Privaatsuse ja andmekaitsetingimusteaktsepteerimine

Kodulehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitavad Kasutajaja Kaupmees, et nad on tutvunud Mets24 Privaatsus- jaAndmekaitsetingimustega ja aktsepteerivad seda täielikult ja mööndusteta.

 

17.  Kasutustingimuste muutmine

17.1. Mets24 on igal ajal õigus ühepoolselt  Kodulehteja Kasutustingimusi (sh kuid mitte ainult Transporditingimusi Maksetingimusi Privaatsus- jaAndmekaitsetingimusi ) ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.  

17.2. Mets24 soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt ülevaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvadnende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele.

 

18.  Muud tingimused

18.1. Kasutajad ja Kaupmees aktsepteerivad Kodulehel esinevad trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada Mets24 kahjuks. Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

18.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, Mets24 ja Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Pooltevahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

18.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja, Mets24 ja Kaupmees lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Pärnu Maakohus. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

18.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Mets24 ja Kaupmehe vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

 

20. Tellimuse maksumuse krediiditingimused

20.1. Tellimus, mille eest on võimaldatud tasuda maksmistkrediidiga

20.2. Krediidiga tellimuste maksetähtaeg on kuni 14 päeva.

20.3. Maksetähtajaks mittetasumisel lisandub tellimuseleintress 2,5% kuus tasumata summalt ning haldustasu 4eur kuus.

20.4. Muud tasud ja kulud lisaks sätestatule: Tasu ostjateavitamise eest makse (te) tasumisega viivituses olemise ning Lepingusttaganemise korral: SMS või e-posti teel saadetud meeldetuletuskirja eest 3 EUR;posti teel saadetud meeldetuletuskirja eest 6EUR; e-posti või posti teelsaadetud taganemise teatis 20EUR-i. 

 

21. Tellitud kauba hoiustamine

21.1. Tellitud kaupa hoiustame laos kuni 14 päeva tasuta. Kui soovite tellitud kaupa hoiustada meie laos kauem, lisandub tellimuse summale hoiustamise tasu 1eur iga tasuta hoiuaega ületanud päeva eest.

 

22. Oksjoni tingimused

22.1. Mets24 korraldab püsiklientidele ja kasutajatele oksjoneid kodulehel või facebook veebilehel.

22.2. Oksjoni võitja on kohustatud kauba välja ostma 7 päevajooksul. 

22.3. Kui kasutaja keeldub oksjoni kaupa välja ostma või eivõta Mets24-ga ühendus 7 päeva jooksul, võib Mets24 pakkuda kaupa eelmisele pakkujale või oksjoni tühistada.

22.4. Kasutaja kinnitab, et on tutvunud enne pakkumise tegemist oksjonil pakutava kaubaga. Oksjonil võidetud kaupa ei olevõimalik  Mets24-le tagastada.

22.5. Oksjoni puhul kehtivad võidetud kaubale transporditasud: Ise järgi 0 eur, pakiautomaati 4 eur, kulleriga 9 eur.