Tootele pretensioonide esitamise tingimused

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
6. mets24.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• toote regulaarsest kasutamisest tulenevat detailide normaalset kulumist, sealhulgas lõikekett, juhtplaat, veotähik, lõiketerad, kiilrihmad, sidurid, siduritrumlid, starteri detailid, kuullaagrid, süüteküünlad, filtrid jne. , ega sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaluliste vigade (kriimustused jms.) remonti;

• toote kasutamisest mitteotstarbeliselt;

• toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi tootega;

• mittekvaliteetse kütuse või määrdeainete kasutamisest;

• kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;

• ostja süülisest tegevusest;

• toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi;

• ebaõigest kasutamisest, hooletusest, lohakusest, ülekoormamisest võii hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik); 

• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• kliendile enne seadme ostmist mets24 poolt teatavaks tehtud puudustest;
• välisteguritest (muu huulgast äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused jne.);
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel;
7. mets24.ее tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui mets24 ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
10. Kui tarbija ei nõustu mets24.ее seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• mets24.ее on puuduse eest vastutav.
11. Kui mets24.ee on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab mets24 puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda mets24.ee kodulehel toodud aadressil. Lisaküsimuste korral palume helistada tööpäevadel 10:00-16:00 telefonil 5453 8053 või kirjutada info@mets24.ee. Toote ametlikuКом hooldusesinduse olemasolul toimetage toode hooldusesindusse.
13. Pretensiooni esitamise tingimused kehtivad koos mets24.ee kasutustingimustega.


Kauba tagastamine